Hvem kan hjelpe barnet mitt?

I jobben som Spirituell veileder møter jeg folk fra alle samfunnslag og alle aldre. Fra de godt voksen til barn helt ned i 6 års alderen. Sistnevnte gruppe har i den senere tid vokst seg rask opp til å bli en vesentlig del av mine klienter. Hvorfor det, er et viktig og nødvendig spørsmål å stille seg i et samfunn som stadig opplever flere og flere barn med adferdsproblemer og lærevansker.

Mange vil nok spørre seg hvorfor foreldre oppsøker en Spirituell veileder for å hjelpe barnet sitt? Eller hva kan en Spirituell veileder bidra med som andre offentlige tjenester ikke kan bidra med? Personlig preferanser er selvsagt et viktig punkt, men igjen så opplever jeg at dette er kun en liten del av grunnen. Svaret jeg ofte hører fra foreldre er at de føler at de ikke får den hjelpen og støtten de trenger i det offentlige og at retningslinjene som blir fulgt er lite fleksible i forhold til å møte barnet og deres personlige problematikk.

Hvis denne opplevelsen er siste utvei for disse foreldrene, så forblir barnet den lidende part basert på foreldrenes mangel på kunnskap og forståelse av barnet, og den onde sirkelen opprettholdes som medfører til at barnets interesser ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det holder ikke lenger i en verden som er i rask utvikling, kun å se på den fysiske og psykiske delen av barnet. Vi må se hele barnet og som da også inkluderer sjele- og energi aspektet.

Vi vet at vi som mennesker sender og mottar energi og det finnes selvsagt noen mennesker, inkludert mange barn, som er spesielt sensitive på dette området. Forskere har i lang tid forsket på energi og dens effekt på mennesket. Akupunktur som behandlingsform er et godt eksempel på hvordan energi kan være med å påvirke vår fysiske og psykiske helse. Energien vi sender ut varierer ut i fra vår fysiske, psykiske og sjelelige helse, og hvordan dette oppleves er like individuelt som vår DNA. Skal vi derimot forstå og formidle budskap til andre mennesker som igjen har en annen energi som vibrerer på en annen frekvens, så krever dette fleksibilitet i atferd og energi.

Se for deg at du lytter til P1 på radioen din, mens barnet ditt lytter til P4. Du og barnet ditt er på forskjellig frekvens og dere får kun inn det som blir sagt på denne frekvensen. Det vil si at dere opplever virkeligheten forskjellig ut i fra det dere tar inn på deres egen frekvens. Som foreldre er det vårt ansvar å møte barnet på deres frekvens, og se virkeligheten igjennom deres øyne for på best mulig måte kunne imøtekomme barnet og veilede dem i den retningen som støtter opp under barnets egne følelser, og eventuelt frigjøring av disse, og samtidig hjelpe barnet med å ta i bruk egne ressurser.

Mye av min jobb består av å frigjøre ressurser hos mor og far som kan hjelpe dem til å møte barnet i deres virkelighet. Vi vet at i kommunikasjon så utgjør 60 % kroppsspråk, 30 % er basert på tonefallet og kun 10 % består av språk dvs. ordene vi bruker. Gjennom kunnskap og bevisstgjøring av egne handlemønstre og ressurser, møter foreldre barna sine på en kjærlig måte gjennom egen personlig vekst og utvikling.

Dette vil også krever mer av myndighetene i tiden som kommer. Nytenkning blir avgjørende i et samfunn hvor ord blir mindre verdt og handling i form av energi blir mer avgjørende. En spennende tanke er et samfunn hvor en partileder må ha ”riktig” energi for å kunne lede og ikke minst være kvalifisert for jobben.

Det blir ikke færre av disse sensitive barna i fremtiden tvert i mot. Utfordringene vi som foreldre og myndighetene står ovenfor krever mer av oss enn tidligere generasjoner. Jeg tenker at dette er en fantastisk mulighet for å lære mer av våre barn og la dem være med å forme vår fremtid. På denne måten øker vår kollektive bevissthet og alle, inkludert deg selv, vil nyte godt av det.

Opplever du i dag at ditt barn har atferdsproblemer eller lærevansker, så spør deg selv følgende: ” Hva er det jeg kan gjøre for på best mulige måte møte barnet mitt hvor det befinner seg?” Husk at barn lærer av deg, så vær bevisst på hva du lærer barnet ditt. Energi i bevegelse er avgjørende for resultatet. Du trenger ikke å vite hvor veien fører hen, alt du trenger å gjøre er å begynne å gå.

Vel hjem!

Hvem kan hjelpe barnet mitt?

| Blogg | 0 Kommentarer
Om Forfatteren
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>